ប្រពន្ធគាំងនិយាយលែងចេញ! ចេះតែឆ្ងល់ប្តីចូលចិត្តតាមមើលប្អូនស្រីខ្លួនមិនដាក់ភ្នែក ស្រាប់តែថ្ងៃមួយមកដល់ផ្ទះវិញ ប្អូនស្រីរត់មកប្រាប់ទាំងទឹកភ្នែកថា ពេលខ្លួនមិននៅប្តីរបស់ខ្លួនបាន

ប្រពន្ធគាំងនិយាយលែងចេញ! ចេះតែឆ្ងល់ប្តីចូលចិត្តតាមមើលប្អូនស្រីខ្លួនមិនដាក់ភ្នែក ស្រាប់តែថ្ងៃមួយមកដល់ផ្ទះវិញ ប្អូនស្រីរត់មកប្រាប់ទាំងទឹកភ្នែកថា ពេលខ្លួនមិននៅប្តីរបស់ខ្លួនបាន

ដល់.កហើ យ! បុរសម្នាក់បានប៉ះពា ល់ផ្ទា ល់ជាមួយអ្នកវិ ជ្ជមា នកូវីតត្រូវធ្វើ ច ត្តា ឡី ស័ ក ស្ងា ត់ៗរ...

ដល់.កហើ យ! បុរសម្នាក់បានប៉ះពា ល់ផ្ទា ល់ជាមួយអ្នកវិ ជ្ជមា នកូវីតត្រូវធ្វើ ច ត្តា ឡី ស័ ក ស្ងា ត់ៗរ ត់បា ត់ ដល់ពេលរកឃើ ញបែរជាទៅ

អាណិតខ្លោ ចចិត្ត! ចេះតែឆ្ងល់ស្រីស្អាតមានស្នាមជាំលើខ្លួនរាល់ថ្ងៃ ដល់ពេលទ្រាំលែងបានទើប បែ ក ធ្លា យ ថា រៀងរាល់យប់ សង្សារក្មេងរបស់នាងតែងតែបាន

អាណិតខ្លោ ចចិត្ត! ចេះតែឆ្ងល់ស្រីស្អាតមានស្នាមជាំលើខ្លួនរាល់ថ្ងៃ ដល់ពេលទ្រាំលែងបានទើប បែ ក ធ្លា យ ថា រៀងរាល់យប់ សង្សារក្មេងរបស់នាងតែងតែបាន

ចង្រៃខ្លាំងម្លេះ! ពេលវិជ្ជមានកូវីត ធ្វើឱ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ពាក់ព័ន្ធ ដល់ពេលចេញពីព្យាបាលគ្រូពេទ្យឱ្យមកធ្វើ ច ត្តា ឡី ស័ ក នៅភ្នំពេញ បែរជាគេឃើញបុរសនោះនៅឯកំពង់ឆ្នាំងវិញទៀត ​ហើយកំពុងតែ

ចង្រៃខ្លាំងម្លេះ! ពេលវិជ្ជមានកូវីត ធ្វើឱ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ពាក់ព័ន្ធ ដល់ពេលចេញពីព្យាបាលគ្រូពេទ្យឱ្យមកធ្វើ ច ត្តា ឡី ស័ ក នៅភ្នំពេញ បែរជាគេឃើញបុរសនោះនៅឯកំពង់ឆ្នាំងវិញទៀត ​ហើយកំពុងតែ

ប្តីណាទ្រាំបាន! ប្រពន្ធស្រលាញ់ស្មើ ជី វិ ត ចុងក្រោយតាមទាន់នាំប្រុសស្នេហ៍មកដល់បន្ទប់ ដល់ពេលសួរនាំ បែរជានាងប្រពន្ធឆ្លើយយ៉ាង សា ហា វ ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានហេ តុ ការ ណ៍ដ៏គួ រឱ្យ ភ្ញា ក់ផ្អើ លមួយបានកើតឡើង ខណៈដែលមានករកណីបុរសម្នាក់ច ង់យំក៏យំមិនចេញ ពេលតាមទាន់ប្រពន្ធ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កំពុងតែនាំប្រុសថ្មីដែលទើបស្គាល់គ្នាបាន ១អាទិត្យ ឡើង ឋា ន សួ គ៌ ហើយនាងឆ្លើយដោយគ្មាន អៀ ន ខ្មា ស ថា នាងពិតជាបានហៅប្រុសមកដេកផ្ទះមែន...

ច្បាស់ហើយ! ក្រោយត្រូវប្តីតាមទាន់ និងបង្ហា ញរូបថ តឱ បថើ បប្រុ សក្មេ ង ពេលនេះប្រពន្ធបញ្ជាក់ច្បាសហើយថា ការ ឱ ប ថើ...

ច្បាស់ហើយ! ក្រោយត្រូវប្តីតាមទាន់ និងបង្ហា ញរូបថ តឱ បថើ បប្រុ សក្មេ ង ពេលនេះប្រពន្ធបញ្ជាក់ច្បាសហើយថា ការ ឱ ប ថើ ប ប្រុសក្មេ ងនោះគឺប្តីជាអ្នកឱ្យធ្វើ ហើយប្តីនាងថែមទាំងបាន

ដល់.កហើយ! ប្ដីចេះតែឆ្ងល់ម្ដេចបានប្រសុំដាក់ GPSនៅឡានរបស់ខ្លួន តែតាមពិតគឺខ្លាចប្តីមកទាន់ខ្លួនឯង ដែលកំពុងតែ

ដល់.កហើយ! ប្ដីចេះតែឆ្ងល់ម្ដេចបានប្រសុំដាក់ GPSនៅឡានរបស់ខ្លួន តែតាមពិតគឺខ្លាចប្តីមកទាន់ខ្លួនឯង ដែលកំពុងតែ

ថ្លែងលែងចេញ! ចេះតែឆ្ងល់ គ្រឿ .ង ញៀ .ន ចា ប់ មិនចេះអស់ ​ដល់ពេលតាមទាន់ស្នងការរងនគរបាលខេត្តកំពតម្នាក់ ទើបដឹងថា ស្នងការរងខេត្តកំពតនេះតែងតែបាន

ថ្លែងលែងចេញ! ចេះតែឆ្ងល់ គ្រឿ .ង ញៀ .ន ចា ប់ មិនចេះអស់ ​ដល់ពេលតាមទាន់ស្នងការរងនគរបាលខេត្តកំពតម្នាក់ ទើបដឹងថា ស្នងការរងខេត្តកំពតនេះតែងតែបាន

សា ហា វ ណាស់! អធិរាជលើដងផ្លូវ បើ ក កង់បីខ្លួន ដេ ញ បុ .ក ស្ត្រី និងក្មេងតូចម្នាក់...

សា ហា វ ណាស់! អធិរាជលើដងផ្លូវ បើ ក កង់បីខ្លួន ដេ ញ បុ .ក ស្ត្រី និងក្មេងតូចម្នាក់ ហើយថែមទាំងយក កាំ .បិ .ត ទៅ ចា .ក់ ថែមទៀត ដោយសារតែ

សា ហា វ ណាស់! គេដាក់បំ រា មគោចរហើយ បែរជាអធិរាជលើដងផ្លូវបើកកង់បី បុ ក សមត្ថកិច្ចម្នាក់ ស ន្ល ប់...

សា ហា វ ណាស់! គេដាក់បំ រា មគោចរហើយ បែរជាអធិរាជលើដងផ្លូវបើកកង់បី បុ ក សមត្ថកិច្ចម្នាក់ ស ន្ល ប់ ភ្លាម ដល់ពេលសួរនាំទៅទើបដឹងថា

អត្ថបទពេញនិយម