ប្រុសៗកុំចេះតែហ៊ាន! នៅជាមួយគ្នាដូចប្តីប្រពន្ធ៤ឆ្នំា ចុងក្រោយខាងស្រីលេងមួយក្បាច់ប្តឹងខាងប្រុសពីបទ

កាលពីថ្មីៗនេះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយបុរសម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថឃ​ាត់ខ្លួន បន្ទាប់ពីត្រូវក្រុមគ្រួសារខាងមិត្តស្រីប្តឹងថា បានរំ់លោ ភ ហើយគំរា មស ម្លា ប់់។ នេះបើតាមប្រភពពីលោក លោកផែង វណ្ណះ។ លោកបានបង្ហោះដោយសរសេរថា៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​«ក្រុមគ្រួសារខាងប្រុសបានឲ្យដឹងថា ពួកគេទាំងពីរនេះ ស្រលាញ់គ្នានៅជាមួយគ្នាដូចប្ដីប្រពន្ធចំនួន ៤ ឆ្នាំមកហើយ គឺ ២ឆ្នាំនៅបន្ទប់ជួល ហើយ ២ឆ្នាំទៀត យុវជនដែលសមត្ថកិច្ចឃ​ាត់ខ្លួន បាននាំនារីជាសង្សារមកនៅក្នុងផ្ទះគ្រួសារខាងប្រុសនៅព្រែកឯង ដោយនាំទាំងម្ដាយនាងមកនៅជាមួយផង»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាក់ស្តែង ពាក់ព័ន្ធនឹងការឃ​ាត់ខ្លួ ននេះ លោកផែង វណ្ណះ ឲ្យដឹងថា៖ «លោ ក បានព្យាយាមសួរនាំសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ ទទួលបន្ទុកករណីនេះដែរ តែ មន្ត្រី អាវុធហត្ថដែលកាន់ សំណុំរឿង ឈ្មោះ សាម៉ុន មិនប្រាប់ព័ត៌មាននោះទេ ដោយនិយាយយ៉ាងខ្លីថា មានបទល្មើសត្រូវឃ​ាត់ខ្លួនហើយ ហើយក៏បិទទូរស័ព្ទទៅ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាងណាមិញ យើងមិនទាន់ដឹងថា តើយុវជនដែលត្រូវឃ​ាត់ខ្លួ ននោះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីខ្លះនោះទេ។ តែបើចោទ ថារំ់លោភគឺ មិនសមទេ ព្រោះនៅជាមួយគ្នាដូចប្ដីប្រពន្ធជាង ៤ឆ្នាំ ទៅហើយបើចង់យកកូនវិញប្រហែលមានកូនពីរបីទៅហើយ»៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​